За да поднесете Барање за меѓународен извештај потребно е претходно да имате склучено Договор за меѓународни услуги со МКБ

Податоци за подносителот на барањето
Податоци за компанијата за која се бара извештај